REGULAMIN HOTELU PORT SOŁACZ

 

§ 1. Przedmiot Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin hotelu Port Sołacz określa:

1) zakres świadczenia usług przez Operatora Hotelu w ramach działalności Hotelu,

2) zasady odpowiedzialności Operatora Hotelu,

3) zasady odpowiedzialności osób korzystających z usług określonych w pkt 1) powyżej,

4) zasady przebywania na terenie Hotelu oraz zasady korzystania z infrastruktury hotelowej w Hotelu.

2. Użyte w Regulaminie pojęcia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

1) Regulamin – niniejszy Regulamin Hotelu Port Sołacz wraz z wszystkimi załącznikami,

2) Operator Hotelu– spółka pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000202703 oraz rejestru czynnych podatników podatku od towarów i usług: NIP 7770000488, Regon: 004870933, kapitał zakładowy – 377.346.000,00 PLN

3) Hotel – obiekt hotelowy Port Sołacz znajdujący się w Poznaniu przy ul. Litewskiej 22,

4) Gość – osoba, która zawarła z Operatorem Hotelu umowę o świadczenie usług hotelowych świadczonych w ramach działalności Hotelu.

5) Osoba Towarzysząca – osoba towarzysząca Gościowi podczas pobytu w Hotelu, zakwaterowana w Hotelu na podstawie rezerwacji dokonanej przez Gościa w tym samym lub innym pokoju hotelowym co Gość.

6) Osoba Odwiedzająca – osoba odwiedzająca Gościa w Hotelu, niebędąca zakwaterowana w Hotelu.

7) Cennik – cennik usług noclegowych i innych usług świadczonych w ramach działalności Hotelu oraz wykaz opłat znajdujący się na stronie internetowej Hotelu www.portsolacz.pl.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy o świadczenie usług hotelowych, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, lub podpisanie karty rejestracyjnej lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu.

4. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji Hotelu, pokojach hotelowych oraz na stronie internetowej Hotelu www.portsolacz.pl.

5. Opis pokoi oraz opis poszczególnych usług świadczonych w ramach działalności Hotelu znajduje się na stronie internetowej Hotelu: www.portsolacz.pl.

6. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby (w tym Gości, Osoby Towarzyszące, Osoby Odwiedzające) przebywające na terenie Hotelu.

7. Gość ma obowiązek poinformowania Osób Towarzyszących oraz Osób Odwiedzających o treści Regulaminu.

8. We wszelkich sprawach dotyczących usług świadczonych w ramach działalności Hotelu należy zwracać się do Recepcji Hotelu.

§ 2. Doba hotelowa

1. Pokój hotelowy jest wynajmowany na doby hotelowe.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 a kończy o godz. 11:00 dnia następnego.

3. Przy dokonywaniu rezerwacji pokoju hotelowego Gość wskazuje okres pobytu w Hotelu.

4. W przypadku woli przedłużenia pobytu do godziny 14:00, Gość powinien zgłosić takie życzenie Recepcji Hotelu najpóźniej do godz. 19:00 dnia poprzedzającego dzień planowanego opuszczenia Hotelu przez Gościa. Operator Hotelu może uwzględnić prośbę Gościa w miarę dostępności pokoi, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. Przedłużenie pobytu wiąże się z opłatą w wysokości 150 zł.

5. Operator Hotelu zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa oraz Osób Towarzyszących w Hotelu m.in. w przypadku braku dostępności pokoi, odmowy uregulowania płatności za dotychczasowy pobyt w Hotelu lub w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu przez Gościa, Osoby Towarzyszące lub Osoby Odwiedzające.

6. W przypadku nieopuszczenia pokoju hotelowego przez Gościa, Osoby Towarzyszące lub Osoby Odwiedzające do momentu zakończenia doby hotelowej w ostatnim dniu pobytu Gościa w Hotelu, Gość będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za kolejną dobę hotelową określoną w Cenniku.

7. W przypadku skrócenia pobytu w Hotelu przez Gościa, z przyczyn niezależnych od Hotelu, Gość przed opuszczeniem Hotelu jest obowiązany do uiszczenia opłaty również za niewykorzystane dni pobytu w Hotelu, zgodnie z dokonaną rezerwacją. W przypadku wcześniejszego uiszczenia przez Gościa opłaty za cały pobyt w Hotelu, zwrot opłaty za odwołaną część rezerwacji nie przysługuje.

§ 3. Rezerwacja i zameldowanie

1. Recepcja hotelu jest czynna 24 na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Rezerwacji pokoi hotelowych można dokonywać przez Internet, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Hotelu.

3. W pokoju hotelowym mogą zostać zameldowane maksymalnie dwie osoby. Dzieci w wieku do lat 3 nie są wliczane do tego limitu.

4. Po dokonaniu rezerwacji na adres mailowy wskazany przez Gościa przy dokonywaniu rezerwacji przesyłane jest potwierdzenie rezerwacji, które zawiera szczegóły dotyczące danej rezerwacji, w szczególności dni i godziny pobytu Gościa w Hotelu, liczba Osób Towarzyszących, liczba i rodzaj pokoi, ewentualne inne indywidualne warunki umowy.

5. Bezpłatne odwołanie rezerwacji przez Gościa jest możliwe najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem pobytu Gościa w Hotelu zgodnie z dokonaną rezerwacją.

6. W razie nieodwołania rezerwacji w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej lub w razie niestawienia się Gościa w Hotelu w pierwszej dobie hotelowej pobytu Gościa w Hotelu, zgodnie z dokonaną rezerwacją, Gość zostanie obciążony opłatą za pierwszą dobę hotelową, a rezerwacja zostanie anulowana wraz z upływem pierwszej doby hotelowej planowanego pobytu Gościa w Hotelu zgodnie z dokonaną rezerwacją.

7. Operator Hotelu, przy dokonywaniu rezerwacji zastrzega sobie prawo do zablokowania środków na karcie płatniczej Gościa (preautoryzacja) w wysokości należności za cały pobyt w Hotelu celem zabezpieczenia płatności należności przysługujących Operatorowi Hotelu z tytułu świadczonych usług lub odszkodowania za szkody spowodowane przez Gościa, Osoby Towarzyszące lub Osoby Odwiedzające. Jeśli preautoryzacja okaże się niemożliwa Operator Hotelu zastrzega sobie prawo do pobrania w gotówce depozytu zabezpieczającego w tej samej wysokości. Gość upoważnia niniejszym przedstawiciela Recepcji Hotelu do dokonania czynności, o której mowa w zdaniach poprzednich. Zablokowane środki lub pobrany depozyt zabezpieczający zostaną rozliczone w dniu opuszczenia Hotelu przez Gościa.

8. Zgoda Gościa na dokonanie czynności, o których mowa w ust. 7 jest niezbędna do dokonania rezerwacji.

9. Wszyscy pełnoletni Goście i Osoby Towarzyszące przed rozpoczęciem korzystania z usług Hotelu powinny przejść procedurę zameldowania w Hotelu (tj. procedurę rejestracji przyjazdu do Hotelu).

10. Zameldowanie w Hotelu jest możliwe od godziny 15:00 w dniu rozpoczęcia pobytu Gościa w Hotelu. Wymeldowanie jest możliwe do godziny 11:00 w dniu zakończenia pobytu Gościa w Hotelu.

11. Podstawą zameldowania w Hotelu jest okazanie w Recepcji Hotelu ważnego dokumentu tożsamości z fotografią oraz uzupełnienie i podpisanie przez Gościa oraz pełnoletnie Osoby Towarzyszące, karty rejestracyjnej oraz oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu.

12. Gość nie może przekazywać pokoju hotelowego osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

13. Osoby Odwiedzające mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym Gościa od godziny 7:00 do godziny 22:00.

14. Operator Hotelu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie jakiejkolwiek szkody podczas pobytu w Hotelu lub Gościa, który nie uregulował należnych opłat podczas
poprzedniego pobytu.

15. Operator Hotelu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji Gościa znajdującego się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

§ 4. Usługi i usługi dodatkowe

1. W ramach działalności Hotelu świadczone są usługi zgodnie z kategorią i standardem Hotelu. Aktualna informacja dotycząca usług świadczonych przez Hotel znajduje się na stronie internetowej Hotelu www.portsolacz.pl. Wszelkie zastrzeżenia, dotyczące jakości usług świadczonych w ramach działalności Hotelu, należy zgłaszać Recepcji Hotelu.

2. Operator Hotelu w ramach działalności Hotelu ma obowiązek zapewnić Gościom i Osobom Towarzyszącym:

1) usługi świadczone zgodne z kategorią i standardem Hotelu,

2) bezpieczeństwo pobytu na terenie Hotelu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,

3) profesjonalną obsługę w zakresie świadczonych usług,

4) regularne sprzątanie pokoju hotelowego (wymiana ręczników wyłącznie na prośbę Gościa lub Osoby Towarzyszącej wyrażoną przez pozostawienie ręczników na podłodze w łazience) oraz wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa lub Osoby Towarzyszącej, a w obecności Gościa lub Osoby Towarzyszącej – tylko na wyraźne życzenie,

5) sprawne pod względem technicznym wyposażenie pokoju hotelowego.

3. Na życzenie Gościa lub Osoby Towarzyszącej, w dniach pobytu Gościa w Hotelu, w ramach działalności Hotelu świadczone są nieodpłatnie następujące usługi:

1) udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

2) budzenie o wyznaczonej godzinie,

3) zamawianie taksówki,

4) dostęp do Internetu na terenie Hotelu,

5) przechowanie bagażu Gościa lub Osoby Towarzyszącej,

6) przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną w depozycie hotelowym, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej,

7) udostępnienie żelazka i deski do prasowania osobom zameldowanym w Hotelu, w miarę ich dostępności z uwagi na ograniczoną liczbę,

8) udostępnienie łóżeczka dla dziecka, w miarę jego dostępności z uwagi na ograniczoną liczbę,

9) udostępnienie miejsc parkingowych na terenie Hotelu, w miarę ich dostępności z uwagi na ograniczoną liczbę.

4. Śniadanie nie jest wliczone w cenę pobytu w Hotelu. Istnieje możliwość dokonania zakupu śniadania (cena śniadania nie zawiera napojów ciepłych i zimnych). Zamiar zakupu śniadania należy zgłosić podczas zameldowania.

5. Operator Hotelu może odmówić przyjęcia na przechowanie rzeczy, o których mowa w ust. 3 pkt 6 powyżej, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo jeżeli w stosunku do jego wielkości lub standardu mają zbyt dużą wartość lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca.

6. W przypadku skorzystania przez Gościa lub Osoby Towarzyszące z innych usług niż wymienione w ust. 3 powyżej, Gość zostanie obciążony opłatą zgodnie z Cennikiem obowiązującym w dniu zameldowania Gościa.

§ 5. Obowiązki i odpowiedzialność Gości

1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju szkody, w szczególności uszkodzenie lub zniszczenie wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, wyrządzone z winy Gościa, Osób Towarzyszących, Osób Odwiedzających Gościa oraz zwierząt domowych, z którymi Gość lub Osoby Towarzyszące przebywają na terenie Hotelu. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Recepcji Hotelu o powstaniu szkody, o której mowa w zdaniu poprzednim.

2. Osoby, które nie ukończyły 13 lat mogą przebywać na terenie Hotelu wyłącznie pod stałym nadzorem opiekunów prawnych lub pełnoletnich osób upoważnionych przez tych opiekunów.

3. Goście oraz Osoby Towarzyszące mają obowiązek zamykania okien, zakręcania kranów oraz zamykania drzwi do pokoju hotelowego na czas opuszczenia pokoju.

4. Goście, Osoby Towarzyszące oraz Osoby Odwiedzające mają obowiązek powstrzymywania się od zachowań, które mogłyby zakłócać spokojny, bezpieczny i komfortowy pobyt w Hotelu innych osób przebywających na terenie Hotelu.

5. Goście, Osoby Towarzyszące oraz Osoby Odwiedzające mają obowiązek dbania o mienie Hotelu znajdujące się w zajmowanym pokoju hotelowym oraz w częściach wspólnych Hotelu udostępnionych dla tych osób.

6. Goście oraz Osoby Towarzyszące mają obowiązek pozostawienia pokoju hotelowego oraz wyposażenia pokoju hotelowego w stanie niepogorszonym.

7. Gość ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Hotelu o zgubieniu karty do zajmowanego przez Gościa lub Osobę Towarzyszącą pokoju hotelowego. Gość zostanie wówczas obciążony opłatą za zgubienie karty w wysokości 50 zł.

8. Gość ma obowiązek, do czasu opuszczenia Hotelu, uiścić opłatę za wszystkie usługi świadczone na rzecz Gościa, Osób Towarzyszących i Osób Odwiedzających podczas pobytu w Hotelu. Opłaty uiszczane są w Recepcji Hotelu.

9. Operator Hotelu zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe. Wobec powyższego Gość upoważnia niniejszym przedstawiciela recepcji Hotelu do dokonania czynności pobrania ww. należności z karty.

10. Operatorowi Hotelu przysługuje prawo zastawu na rzeczach wniesionych do Hotelu przez Gościa, Osoby Towarzyszące lub Osoby Odwiedzające w celu zabezpieczenia należności przysługujących mu z tytułu świadczonych usług na rzecz ww. osób.

 

§ 6. Odpowiedzialność Hotelu

1. Operator Hotelu ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych do Hotelu na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2. O wystąpieniu szkody wynikającej z uszkodzenia lub utraty rzeczy wniesionych do Hotelu należy poinformować Recepcję Hotelu niezwłocznie.

§ 7. Cisza nocna

1. Osoby przebywające na terenie Hotelu (w szczególności Goście, Osoby Towarzyszące i Osoby Odwiedzające) mają obowiązek przestrzegania ciszy nocnej.

2. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 23:00 – 6:00 dnia następnego.

 

§ 8. Zwrot rzeczy pozostawionych

1. W razie pozostawienia w Hotelu przedmiotów osobistego użytku, Gość zostanie powiadomiony o tym fakcie i zostanie wezwany do odbioru tych rzeczy.

2. Na prośbę Gościa, pozostawione w Hotelu przedmioty osobistego użytku zostaną odesłane pocztą na wskazany przez niego adres i na jego koszt, pod warunkiem uprzedniego uiszczenia kosztów przesyłki.

3. W razie nieotrzymania prośby, o której mowa w ust. 2 powyżej, przedmioty pozostawione w Hotelu zostaną przechowane przez okres jednego roku na koszt Gościa lub innej osoby uprawnionej do odbioru rzeczy.

4. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, przedmioty pozostawione w Hotelu przechodzą na własność Operatora Hotelu.

§ 9. Postanowienia dodatkowe

1. Na terenie całego Hotelu (w szczególności w budynku Hotelu, pokojach hotelowych, restauracji, a także na zewnątrz Hotelu) obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz wyrobów tytoniowych (w tym papierosów elektronicznych) za wyjątkiem specjalnie wyznaczonych w tym celu, wyraźnie oznaczonych stref. Osoba łamiąca zakaz, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie obciążona opłatą w wysokości 500 zł.

2. Jeżeli złamanie zakazu określonego w ust. 1 powyżej przez Gościa, Osobę Towarzyszącą lub Osobę Odwiedzającą skutkować będzie interwencją służb ratunkowych, w szczególności straży pożarnej, Gość będzie zobowiązany do pokrycia w całości kosztów takiej interwencji.

3. Spożywanie alkoholu na terenie Hotelu jest dopuszczalne wyłącznie na terenie restauracji hotelowej oraz innych specjalnie wyznaczonych w tym celu, wyraźnie oznaczonych stref gastronomicznych, a także w pokoju, w przypadku zakupienia alkoholu w hotelowej restauracji.

4. Na terenie Hotelu zabrania się prowadzenia akwizycji i sprzedaży obnośnej oraz działalności hazardowej.

5. Wynoszenie żywności z restauracji hotelowej jest zabronione.

6. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek trwałych zmian w pokojach hotelowych. W momencie opuszczenia pokoju hotelowego, elementy jego wyposażenia powinny znajdować się w takim samym układzie/ustawieniu jak w momencie udostępnienia danego pokoju hotelowego.

7. W pokojach hotelowych zabrania się używania otwartego ognia oraz urządzeń mogących zagrażać bezpieczeństwu pożarowemu takich jak m.in. grzałki, żelazka itp.

8. Na terenie Hotelu dopuszcza się przebywanie zwierząt domowych za opłatą: 100 zł za zwierzę / dobę. Informacja o zamiarze pobytu w Hotelu ze zwierzęciem domowym powinna zostać zgłoszona najpóźniej podczas dokonywania rezerwacji.

9. Zwierzęta domowe przebywające na terenie Hotelu powinny stale znajdować się pod opieką Gościa lub Osoby Towarzyszącej a dodatkowo w razie przebywania w częściach wspólnych Hotelu powinny być trzymane na smyczy lub w przeznaczonym dla tych zwierząt transporterze lub klatce.

10. Zwierzęta domowe nie mogą spać lub przebywać na łóżkach znajdujących się w pokojach hotelowych.

11. Operator Hotelu zastrzega sobie prawo do natychmiastowego cofnięcia zgody na przebywanie danego zwierzęcia domowego na terenie Hotelu, w sytuacji, gdy to zwierzę będzie stanowiło zagrożenie dla pozostałych osób przebywających na terenie Hotelu (w tym w szczególności Gości lub
pracowników Hotelu) lub będzie zakłócało spokojny i komfortowy pobyt tych osób na terenie Hotelu.

12. Gość odpowiada w pełnej wysokości za szkody wyrządzone przez zwierzę domowe przebywające wraz z Gościem lub Osobą Towarzyszącą na terenie Hotelu (w szczególności za szkody polegające na uszkodzeniu mienia Hotelu lub innych osób przebywających na terenie Hotelu lub szkody na osobie wyrządzone osobom przebywającym na terenie Hotelu, w szczególności innym Gościom lub pracownikom Hotelu).

13. Gość ma obowiązek natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę domowe przebywające wraz z Gościem lub Osobą Towarzyszącą na terenie Hotelu i w jego okolicy.

14. Teren Hotelu (wewnątrz budynku Hotelu oraz na zewnątrz Hotelu) jest objęty monitoringiem.

15. Wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu (w szczególności Goście, Osoby Towarzyszące oraz Osoby Odwiedzające) zobowiązane są przestrzegać przepisów, wytycznych i zaleceń władz publicznych, w tym w szczególności Głównego Inspektoratu Sanitarnego obowiązujących w czasie pobytu tych osób na terenie Hotelu (o ile zostały wydane).

16. Operator Hotelu ma prawo do natychmiastowej odmowy świadczenia dalszych usług na rzecz osób nieprzestrzegających postanowień Regulaminu.

17. W razie odmowy świadczenia dalszych usług na rzecz Gościa, Osoby Towarzyszącej lub Osoby Odwiedzającej, Gość zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Operatora Hotelu opłaty również za niewykorzystane dni pobytu w Hotelu, zgodnie z dokonaną rezerwacją. W przypadku wcześniejszego uiszczenia przez Gościa opłaty za całą dokonaną rezerwację – zwrot opłaty za niewykorzystane dni pobytu w Hotelu nie przysługuje. Niezależnie od powyższego Operator Hotelu może dochodzić odszkodowania za szkody spowodowane przez ww. osoby.

§ 10. Dane osobowe

1. Zasady przetwarzania danych osobowych Gości, Osób Towarzyszących oraz Osób Odwiedzających określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Korzystając z usług świadczonych w ramach działalności Hotelu, Goście, Osoby Towarzyszące oraz Osoby Odwiedzające potwierdzają, że zapoznały się z treścią zasad przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1 powyżej.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. W przypadku indywidualnych ustaleń z Gościem, odmiennych od zasad wskazanych w Regulaminie, Gościa obowiązują w pierwszej kolejności zasady indywidualnie uzgodnione, a postanowienia Regulaminu stosuje się do kwestii nieuzgodnionych indywidualnie.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

3. Gość ma prawo złożenia reklamacji w razie dostrzeżenia nieprawidłowości w jakości świadczonych usług w ramach działalności Hotelu.

4. Reklamacje lub inne uwagi dotyczące usług świadczonych przez Hotel powinny być składane w formie pisemnej w Recepcji Hotelu, drogą elektroniczną na adres e-mail: hotel@portsolacz.pl lub przesłane pocztą na adres Hotelu.

5. Integralną część Regulaminu stanowi Załącznik nr 1 – Zasady przetwarzania danych osobowych. Załącznik nr 1 – Zasady przetwarzania danych osobowych


I. Administrator danych osobowych Gości, Osób towarzyszących i Osób Odwiedzających

1. Administratorem danych osobowych Gości, Osób towarzyszących i Osób Odwiedzających jest Operator Hotelu – spółka pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000202703 oraz rejestru czynnych podatników podatku od towarów i usług: NIP 7770000488, kapitał zakładowy – 362 346 000,00 PLN.

2. Operator Hotelu dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i szanować prywatność każdej osoby, której dane osobowe przetwarza.

3. Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora Hotelu z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

II. Pozyskiwanie danych osobowych przez Operatora Hotelu

1. Operator Hotelu uzyskuje dane osobowe przede wszystkim bezpośrednio od Gości, Osób Towarzyszących i Osób Odwiedzających. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której one dotyczą (np. poprzez ich uzyskanie w trakcie składania rezerwacji), mogły być one przekazane przez inny podmiot np. pracodawcę Gościa bądź pozyskane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak publiczne rejestry (np. Krajowy Rejestr Sądowy).

2. Operator Hotelu uzyskuje dane osobowe, w szczególności w zakresie:

a) informacji kontaktowych (takich jak nazwisko, adres zamieszkania/pobytu/ korespondencyjny/ prowadzenia działalności gospodarczej, e-mail oraz numer telefonu);

b) służbowych informacji kontaktowych (takich jak stanowisko, dział i nazwa instytucji);

c) informacji potrzebnych do wystawienia faktury VAT (takich jak NIP, REGON);

d) numer konta, numer karty płatniczej, debetowej, kredytowej;

e) innych danych osobowych dotyczących Gościa, Osoby Towarzyszącej lub Osoby Odwiedzających niezbędnych do wykonania umowy zawartej z Operatorem Hotelu oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Operatorze Hotelu np. w zakresie preferencji żywieniowych ww. osób;

f) numerów rejestracyjnych pojazdów;

g) wizerunku ze względu na stosowany monitoring wizyjny.


III. Cele przetwarzania danych osobowych przez Operatora Hotelu

1. Operator Hotelu przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a) świadczenia usług lub wykonywania umów, w szczególności usług hotelarskich, oferowanych przez Operatora Hotelu, administrowanie nimi i informowanie o nich przez Operatora Hotelu; w przypadku przetwarzania danych osobowych osoby, na której żądanie podjęto czynności zmierzające do zawarcia przez nią umowy z Operatorem Hotelu lub wykonania zawartej z nią umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; powyższe obejmuje czynności przetwarzania takie jak:

– booking i rezerwacja miejsc noclegowych, imprez, wydarzeń;

– procedowanie płatności, w tym elektronicznych;

– działania on site, check-in, check-out,

– przygotowywanie i koordynowanie usług zgodnie z instrukcjami, oczekiwaniami i preferencjami Gości;

– ułatwienie zameldowania i wymeldowania;

– zapewnienie spójnej i spersonalizowanej obsługi oraz porad dotyczących usług na miejscu (na podstawie przeszłych zastosowań lub wyrażonych preferencji);

– przechowywanie bagażu;

– świadczenie usług parkingowych;

– administrowanie i ułatwianie dostępu do Wi-Fi, telewizji i innych usług łączności;

– spożywanie posiłków w pokoju (z uwzględnieniem preferencji dietetycznych Gości, Osób Towarzyszących, Osób Odwiedzających);

– świadczenie usług sprzątania.

b) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Operatorze Hotelu, które wynikają z przepisów regulujących świadczenie usług bądź działalność Operatora Hotelu, a także przepisów dotyczących rachunkowości oraz podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) prowadzenia korespondencji elektronicznej i tradycyjnej; dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której korespondencja dotyczy, co stanowi prawnie uzasadniony interes Operatora Hotelu (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

d) prowadzenia kontaktów telefonicznych; Operator Hotelu może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt telefoniczny, co stanowi prawnie uzasadniony interes Operatora Hotelu (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f)  RODO);

e) prowadzenia monitoringu: w przypadku osobistego wstępu na teren Hotelu, Operator Hotelu przetwarza dane osobowe w postaci wizerunku w formie monitoringu wizyjnego, co stanowi jako środek zwiększenia bezpieczeństwa prawnie uzasadniony interes Operatora Hotelu (na  podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jak również podejmowania innych działań w zakresie bezpieczeństwa, takich jak: zapobieganie oszustwom, reagowanie, obsługa i dokumentowanie wypadków na miejscu oraz nagłych wypadków medycznych i innych, wezwanie służb ratowniczych;

f) zbierania danych osobowych w związku z działalnością Operatora Hotelu: w związku z prowadzoną działalnością Operator Hotelu może pozyskiwać dane osobowe także w innych celach np. zawieranie i utrzymywanie kontaktów biznesowych, co w każdym przypadku będzie oparte o  prawnie uzasadniony interes Operatora Hotelu (na podstawie prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

g) szacowania ryzyka i udoskonalania działalności Operatora Hotelu (w tym rozwój świadczonych usług, zarządzania komunikacją, analizowania i ulepszania świadczonych usług), co stanowi prawnie uzasadniony interes Operatora Hotelu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO); powyższe  obejmuje takie czynności jak: obsługa zgłoszeń, zapytań i reklamacji; administrowanie serwisem hotelowym (osobiście, za pośrednictwem linii telefonicznych, poczty elektronicznej lub w mediach społecznościowych); w tym zakresie Operator Hotelu może stosować narzędzia profilujące, jednak nie doprowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących Gości, osób Towarzyszących, Osób Odwiedzających.

h) oszacowania zainteresowania skorzystaniem z usług przez Operatora Hotelu i kontaktu w sprawie możliwości świadczenia usług przez Operatora Hotelu, co stanowi prawnie uzasadniony interes Operatora Hotelu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub prowadzenia marketingu telefonicznego bezpośredniego na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO w zw. z art. 7 RODO);

i) zgodnie z wymogami prawa lub w związku z toczącym się postępowaniem prawnym lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej (np. Naczelnika US) do udostępnienia informacji będących w posiadaniu Operatora Hotelu, co stanowi prawnie uzasadniony interes Operatora Hotelu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku żądania uprawnionego organu władzy publicznej jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego nałożonego na Operatora Hotelu (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

j) zapewnienia zgodności przetwarzania z przepisami ochrony danych osobowych i wewnętrznymi regulacjami Operatora Hotelu w tym zakresie, co stanowi prawnie uzasadniony interes Operatora Hotelu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w szczególności poprzez administrowanie  usługami online (w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowanie, konserwacja systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych).

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi realizację celów, o których mowa powyżej.


IV. Okres przechowywania danych osobowych przez Operatora Hotelu

1. Dane osobowe będą przechowywane przez Operatora Hotelu przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, jednak nie dłużej niż jest to nakazane przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Okres przechowywania danych osobowych przez Operatora Hotelu jest zależny od podstawy i celu przetwarzania tych danych.

2. Operator Hotelu wskazuje, że dane osobowe przetwarzane:

a) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, będą przechowywane do czasu otrzymania sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.

b) na podstawie zgody na przetwarzanie tych danych, będą przechowywane do czasu jej cofnięcia.

c) w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. w celu wystawienia faktury) będą przechowywane w terminie wymaganym w tych przepisach np. prawa rachunkowego i podatkowego.

d) w celu świadczenia usług hotelarskich, będą przechowywane do czasu możliwego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń przez Operatora Hotelu – zgodnie z powszechnie obowiązującymi terminami przedawnienia roszczeń;

e) w celu prowadzenia monitoringu wizyjnego przez okres maksymalnie trzech miesięcy od daty nagrania;

f) w pozostałych celach opartych na prawnie uzasadnionym interesie Operatora Hotelu przez okres realizacji tego celu lub do czasu pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.


V. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych przez Operatora Hotelu

1. Operator Hotelu może ujawnić dane osobowe Gości, Osób Towarzyszących lub osób Odwiedzających dostawcom usług, w szczególności usług elektronicznych, rezerwacyjnych, księgowych, prawnych, kurierskich, pocztowych, gastronomicznych, doradczych związanych ze świadczonymi przez Operatora Hotelu usługami.

2. Operator Hotelu wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Operatora Hotelu.

3. Operator Hotelu nie zamierza przekazywać danych osobowych Gości, Osób Towarzyszących, Osób Odwiedzających odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Prawa osób, których dane przetwarza Operator Hotelu

1. W granicach przepisów prawa Goście, Osoby Towarzyszące, Osoby Odwiedzające mają prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych;

b) dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji przetwarzanych przez Operatora Hotelu danych osobowych;

c) żądania usunięcia przetwarzanych przez Operatora Hotelu swoich danych osobowych;

d) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zgłoszenie tego w dowolny sposób Operatorowi Hotelu. W takich sytuacjach Operator Hotelu dostosuje się do decyzji Gościa, Osoby Towarzyszącej lub Osoby Odwiedzającej w stosunku do przyszłych aktywności, co oznacza, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed cofnięciem zgody;

e) żądania od Operatora Hotelu ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

f) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez Operatora Hotelu opartego na realizacji jej uzasadnionego prawnie interesu;

g) otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczących go danych osobowych, które dostarczył Operatorowi Hotelu, oraz przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi. Jednakże Operator Hotelu zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które Operator Hotelu przetwarza na podstawie umowy lub na podstawie jego zgody.

2. Realizacja powyższych praw może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: iod@grupamtp.pl.

3. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Operatora Hotelu danych osobowych narusza przepisy prawa, można skierować skargę do organu nadzorczego, w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


VII. Kontakt z Operatorem Hotelu w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. W sprawie przetwarzania danych osobowych można w dowolnym czasie skontaktować się z Operatorem Hotelu w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Operator Hotelu wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe. Dane kontaktowe: hotel@portsolacz.pl lub telefonicznie pod numerem +48696102225.

2. Operator Hotelu wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować z wykorzystaniem adresu e-mail: iod@grupamtp.pl.