REGULAMIN REZERWACJI DOKONYWANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PORT SOŁACZ

1. DEFINICJE

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1) INFORMACJE – wszelkie treści informacyjne, obejmujące m.in. materiały tekstowe, audiowizualne, zdjęcia, artykuły tematyczne itp., dostępne w Serwisie PORT SOŁACZ.

2) OPERATOR PŁATNOŚCI – operator płatności elektronicznych współpracujący z PORT SOŁACZ, za pośrednictwem którego Gość może dokonać opłacenia Rezerwacji.

3) REGULAMIN – niniejszy Regulamin rezerwacji dokonywanych drogą elektroniczną obowiązujący w PORT SOŁACZ.

4) SERWIS PORT SOŁACZ –serwis internetowy należący do PORT SOŁACZ, dostępny pod adresem internetowym: www.portsolacz.pl.

5) REZERWACJA – Usługa Elektroniczna dostępna dla wszystkich Gości, umożliwiająca dokonanie rejestracji usługi hotelarskiej za pośrednictwem dedykowanej funkcjonalności Serwisu Port Sołacz.

6) KONTAKT – Usługa Elektroniczna dostępna dla wszystkich Gości, umożliwiająca wysłanie do PORT SOŁACZ wiadomości za pośrednictwem dedykowanej funkcjonalności Serwisu Port Sołacz.

7) UMOWA O USŁUGĘ ELEKTRONICZNĄ – umowa w przedmiocie świadczenia przez PORT SOŁACZ na rzecz Gościa poszczególnych Usług Elektronicznych, stanowiąca umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8) USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez PORT SOŁACZ na rzecz Gościa zgodnie z Regulaminem.

9) PORT SOŁACZ – operator hotelu pod nazwą Port Sołacz w Poznaniu, Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000202703 oraz rejestru czynnych podatników podatku od towarów i usług: NIP 7770000488, kapitał zakładowy – 377.346.000,00 PLN.

10) USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NIEUCZCIWYM PRAKTYKOM RYNKOWYM – ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

11) USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

12) GOŚĆ – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych świadczonych przez PORT SOŁĄCZ za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa:

a. generalne zasady oraz warunki funkcjonowania i korzystania z Serwisu PORT SOŁACZ,

b. rodzaje i zakres Usług Elektronicznych świadczonych przez PORT SOŁACZ za pośrednictwem Serwisu PORT SOŁACZ,

c. warunki świadczenia przez PORT SOŁACZ za pośrednictwem Serwisu PORT SOŁACZ Usług Elektronicznych, w szczególności warunki składania rezerwacji,

d. warunki zawierania i rozwiązywania Umów o Usługę Elektroniczną,

e. tryb postępowania reklamacyjnego,

f. warunki zmiany Regulaminu,

g. sposoby kontaktu z PORT SOŁACZ.

2. Właścicielem Serwisu PORT SOŁACZ jest PORT SOŁACZ.

3. Regulamin jest udostępniany przez PORT SOŁACZ w Serwisie PORT SOŁACZ. Udostępniony przez PORT SOŁACZ Regulamin można nieodpłatnie pobrać, utrwalić lub wydrukować.

4. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu PORT SOŁACZ jako całości oraz ich poszczególnych elementów, w tym wszelkich treści Serwisu PORT SOŁACZ, a także logotypów, oznaczeń, wzorów i znaków należą wyłącznie do PORT SOŁACZ lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

5. W Serwisie PORT SOŁACZ mogą być publikowane odnośniki, linki lub bannery przekierowujące do innych stron, portali lub serwisów internetowych, w szczególności Google Maps. Odpowiedzialność za treści publikowane na stronach, portalach lub serwisach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jak również za przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających te strony, portale lub serwisy, ponoszą podmioty nimi zarządzające.

3. USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO. UMOWAO USŁUGĘ ELEKTRONICZNĄ

1. PORT SOŁACZ świadczy na rzecz Gości następujące Usługi Elektroniczne:

a. przeglądanie Informacji;

b. Rezerwacja,

c. Kontakt,

2. Korzystanie z Serwisu PORT SOŁACZ oraz świadczonych przez PORT SOŁACZ Usług Elektronicznych jest dobrowolne.

3. Gość zobowiązany jest do korzystania z Serwisu PORT SOŁACZ oraz świadczonych przez PORT SOŁACZ Usług Elektronicznych w sposób zgodny z prawem, Regulaminem, oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej PORT SOŁACZ oraz osób trzecich. Gość zobowiązany jest w ramach korzystania z Serwisu PORT SOŁACZ oraz świadczonych przez PORT SOŁACZ Usług Elektronicznych do wprowadzania danych zgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym.

4. W ramach korzystania z Serwisu PORT SOŁACZ oraz świadczonych przez PORT SOŁACZ Usług Elektronicznych Gościa obowiązuje zakaz dostarczania, przesyłania, rozsyłania, przekazywania, udostępniania i publikowania jakichkolwiek treści i materiałów o charakterze bezprawnym, tj. sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. W szczególności zabronione jest:

a. dostarczanie, przesyłanie, rozsyłanie, przekazywanie, udostępnianie i publikowanie treści i materiałów zawierających spam, niezamówione informacje handlowe, treści pornograficzne, erotyczne, obsceniczne, wulgarne oraz nawiązujące do religii, wyznania lub przekonań,

b. umieszczanie treści i materiałów godzących w prawa osób trzecich, w tym w szczególności w prawa na dobrach niematerialnych,

c. podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ograniczenie lub całkowite uniemożliwienie funkcjonowania Serwisu PORT SOŁACZ.

5. Warunkiem korzystania z Usług Elektronicznych, o których mowa w ust. 1 powyżej, jest spełnienie przez Gościa następujących wymagań technicznych niezbędnych do zapewnienia współpracy z systemem teleinformatycznym PORT SOŁACZ wykorzystywanym przez PORT SOŁACZ do świadczenia Usług Elektronicznych:

a. posiadanie urządzenia elektronicznego (komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon itp.) z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową Mozilla Firefox (wersja 17.0 i wyżej), Opera (wersja 12.0 i wyżej), Google Chrome (wersja 23.0 i wyżej), Safari (wersja 5.0 i wyżej), Microsoft Edge (wersja 25.10586.0 i wyżej), o zalecanej minimalnej rozdzielczości ekranu
1024×768,

b. włączenie w przeglądarce internetowej, o której mowa w lit. a powyżej, możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript,

c. posiadanie dostępu do poczty elektronicznej.

6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej zawarcie Umowy o Usługę Elektroniczną następuje w momencie rozpoczęcia korzystania przez Gościa z tych Usług Elektronicznych. Rozpoczęcie korzystania z Usług Elektronicznych oznacza złożenie przez Gościa oświadczenia o zapoznaniu się przez Gościa z Regulaminem, o akceptacji Regulaminu oraz o zobowiązaniu się Gościa do przestrzegania Regulaminu.

7. Zawarcie Umowy o Usługę Elektroniczną, której przedmiotem jest Usługa Elektroniczna Rezerwacja następuje w momencie dokonania przez Gościa wszystkich wymaganych czynności określonych

w Regulaminie dla tej Usługi Elektronicznej, co oznacza że zostaje zawarta w momencie uiszczenia ceny za Rezerwację. W każdym przypadku Gość składa oświadczenie o zapoznaniu się przez Gościa
z Regulaminem, o akceptacji Regulaminu oraz o zobowiązaniu się Gościa do przestrzegania Regulaminu.

8. W przypadkach określonych w Regulaminie, PORT SOŁACZ przysługuje prawo do zablokowania dostępu Gościom do określonych Usług Elektronicznych lub ograniczenie zakresu funkcjonalności tych Usług Elektronicznych lub Serwisu PORT SOŁACZ.

4. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Warunki korzystania z Usługi Elektronicznej przeglądanie Informacji:

a. korzystanie z Usługi Elektronicznej przeglądanie Informacji polega na zapoznawaniu się z Informacjami dostępnymi dla każdego Gościa,

b. korzystanie z Usługi Elektronicznej przeglądanie Informacji jest możliwe zarówno po wejściu na stronę główną Serwisu PORT SOŁACZ, jak i po przejściu do tematycznych działów i zakładek tego serwisu,

c. Gość może w dowolnym czasie po rozpoczęciu korzystania z Usługi Elektronicznej przeglądanie Informacji i bez podania przyczyny zaprzestać korzystania z tej usługi poprzez zamknięcie strony Serwisu PORT SOŁACZ lub zamknięcie przeglądarki internetowej.

2. Warunki korzystania z Usługi Elektronicznej Rezerwacja:

a. w celu rozpoczęcia korzystania z Usługi Elektronicznej Rezerwacja należy dokonać:

i. wybrania preferowanego okresu pobytu poprzez wskazanie daty zameldowania oraz daty wymeldowania, wskazania liczby osób, dla których dokonywana jest rezerwacja oraz (kliknięcia) pola akcji „Rezerwuj teraz”, umożliwiającego przejście do dedykowanego formularza zamówienia usługi w zakresie obsługi rezerwacji,

ii. wybrania preferowanego pokoju (z przedstawionych jako dostępne wraz z ceną) poprzez wybór (kliknięcie) pola akcji „Wybierz pokój”, co spowoduje przekierowanie do koszyka, w którym Gość może wpisać kod rabatowy (w przypadku jego uzyskania);

iii. potwierdzenia wyboru pokoju poprzez wybór (kliknięcie) pola akcji „Przejdź do płatności”,

iv. podania danych osobowych niezbędnych do dokonania rezerwacji tj. imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, adres poczty elektronicznej; opcjonalnie nazwa firmy,

v. wybrania metody opłacenia rezerwacji z wykorzystaniem Operatora Płatności;

vi. potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem poprzez oznaczenia okienka;

vii. wybrania (kliknięcia) pola akcji „Kupuję i płacę” umożliwiającego wysłanie danych zawartych w tym formularzu do PORT SOŁACZ i przejście na stronę Operatora Płatności celem dokonania płatności kwoty rezerwacji,

viii. po kliknięciu w link należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie Operatora Płatności.

b. Rezerwację można opłacić przy pomocy przelewu elektronicznego, karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) i systemu płatności mobilnych BLIK,

c. Dane Gościa, tytuł, oraz kwota Rezerwacji dostarczane są Operatorowi Płatności przez PORT SOŁACZ. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez Operatora Płatności wpłaty. PORT SOŁACZ nie gromadzi i nie przetwarza w swoim systemie informatycznym danych z kart płatniczych (kredytowych lub debetowych) Gości. Dane te Gość udostępnia wyłącznie Operatorowi Płatności. Wpłaty Gości są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL szyfrującego informacje dotyczące płatności.

d. Warunkiem dokonania płatności za pośrednictwem Operatora Płatności jest zaakceptowanie odrębnego regulaminu, jeżeli Operator Płatności stosuje taki regulamin.

e. W przypadku wprowadzenia przez PORT SOŁACZ dodatkowych warunków w zakresie złożenia Rezerwacji, PORT SOŁACZ informuje Gościa o tych warunkach podczas wyświetlania formularza Rezerwacji.

f. Podczas wypełniania formularza Rezerwacji Gość jest zobowiązany do zachowania należytej staranności i wprowadzenia swoich danych osobowych odpowiadających prawdzie.

g. Gość ma możliwość składania Rezerwacji za pośrednictwem formularza Rezerwacji wyłącznie w dostępnych do Rezerwacji datach (wolne terminy). W przypadku, gdy w dany okres Rezerwacji nie jest dostępny (zajęte terminy), Gość po wybraniu takich dat otrzymuje komunikat o braku możliwości złożenia Rezerwacji we wskazanym terminie.

h. Po dokonaniu opłacenia Rezerwacji za pośrednictwem Operatora Płatności Gość otrzymuje potwierdzenie złożenia Rezerwacji, opłacenia jej oraz zawarcia Umowy z PORT SOŁACZ. W przypadku braku środków na koncie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zadeklarowana kwota Rezerwacji nie zostanie pobrana, a w konsekwencji nie dojdzie do złożenia Rezerwacji.

i. jeśli Gość nie preferuje zapłaty za pośrednictwem Operatora Płatności, to może złożyć Rezerwację drogą mailową lub telefoniczną – w takim przypadku PORT SOŁACZ na adres e-mail wskazany przez Gościa w trakcie składania rezerwacji prześle dane do wpłaty kwoty rezerwacji przelewem tradycyjnym.

j. W trackie składania Rezerwacji zgodnie z lit. i) powyżej Gość zostanie poinformowany przez PORT SOŁACZ o datach (wolnych terminach) możliwego pobytu. W przypadku, gdy w dany okres Rezerwacji nie jest dostępny (zajęte terminy), Gość uzyska informacje o innych możliwych (dostępnych) terminach rezerwacji albo o braku możliwości jej złożenia w preferowanym przez Gościa terminie.

k. Po zaksięgowaniu przez PORT SOŁACZ opłacenia Rezerwacji przelewem tradycyjnym Gość otrzymuje potwierdzenie złożenia Rezerwacji, opłacenia jej oraz zawarcia Umowy z PORT SOŁACZ. W przypadku nieotrzymania przelewu od Gościa w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia rezerwacji, Rezerwacja zostanie anulowana tj. nie dojdzie do złożenia Rezerwacji.

l. W podsumowaniu Rezerwacji przesłanym na adres e-mail Gościa PORT SOŁACZ informuje Gościa o całkowitej cenie Rezerwacji, numerze Rezerwacji oraz o wszystkich dodatkowych kosztach związanych z Rezerwacją, w tym w szczególności o ew. kosztach transakcyjnych.

m. W przypadku wystąpienia problemów z dokonaniem Rezerwacji, należy je zgłosić PORT SOŁACZ zgodnie z postepowaniem reklamacyjnym określonym w Regulaminie.

3. Warunki korzystania z Usługi Elektronicznej Kontakt:

a. w celu rozpoczęcia korzystania z Usługi Elektronicznej Kontakt należy dokonać wpisania w dedykowanym okienku (formularzu) komunikatora imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz treści wiadomości, którą Gość zamierza przesłać do PORT SOŁACZ oraz (kliknięcia) pola akcji „Wyślij wiadomość”.

b. W podsumowaniu Kontaktu przesłanym na adres e-mail Gościa PORT SOŁACZ informuje Gościa o przyjęciu jego wiadomości.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. PORT SOŁACZ nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przez Gości ich danych podawanych na potrzeby korzystania z Serwisu PORT SOŁACZ oraz z Usług Elektronicznych, których podania wymaga Regulamin.

2. PORT SOŁACZ nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy i utrudnienia w dostępie i korzystaniu z Serwisu PORT SOŁACZ, które wynikają z problemów w sieci Internet niezależnych od PORT SOŁACZ.

3. PORT SOŁACZ zapewnia sprawność i właściwe funkcjonowanie systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez PORT SOŁACZ do świadczenia Usług Elektronicznych w zakresie koniecznym do należytego dostępu i korzystania z Serwisu PORT SOŁACZ oraz Usług przez PORT SOŁACZ przez całą dobę i przez 7 dni w tygodniu.

4. PORT SOŁACZ przysługuje możliwość czasowego zawieszenia działania systemów teleinformatycznych, o których mowa w ust. 3 powyżej, ze względów technicznych (np. konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych), o czym każdorazowo poinformuje Gości z zachowaniem odpowiedniego wyprzedzenia.

5. PORT SOŁACZ przysługuje możliwość czasowego lub całkowitego ograniczenia lub wyłączenia Serwisu PORT SOŁACZ lub określonych jego funkcjonalności, jak również czasowego lub całkowitego ograniczenia lub zaprzestania świadczenia Usług Elektronicznych.

6. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą oraz prawidłowość wszelkich podawanych przez siebie na potrzeby korzystania z Serwisu PORT SOŁACZ oraz z Usług Elektronicznych świadczonych przez PORT SOŁACZ danych, których podania wymaga Regulamin, w tym w szczególności odpowiedzialność za skutki podania tych danych w sposób niepełny lub błędny.

7. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie prawa, w tym naruszenie praw osób trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem praw na dobrach niematerialnych oraz dóbr osobistych,
w następstwie korzystania z Serwisu PORT SOŁACZ oraz korzystania ze świadczonych przez PORT SOŁACZ Usług Elektronicznych, w tym w związku z dostarczonymi, przesłanymi, rozesłanymi, przekazanymi, udostępnionymi lub opublikowanymi przez Gościa treściami lub materiałami.

8. PORT SOŁACZ nie ponosi odpowiedzialności za treści lub materiały publikowane przez Gości w ramach korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych przed PORT SOŁACZ.

6. ZASADY REZYGNACJI Z REZERWACJI

1. Gość może zrezygnować z Rezerwacji przed rozpoczęciem pobytu w PORT SOŁACZ, o czym powinien niezwłocznie poinformować PORT SOŁACZ w formie pisemnej lub dokumentowej.

2. W przypadku rezygnacji z Rezerwacji PORT SOŁACZ zwraca:

a. 40% wartości zadatku w przypadku rezygnacji zgłoszonej na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem pobytu;

b. 60% wartości zadatku w przypadku rezygnacji zgłoszonej do 30 dni przed rozpoczęciem pobytu.

3. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem pobytu.

4. Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty opłaconego pobytu. Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji, a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona Gościowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.

5. W przypadku skrócenia pobytu w PORT SOŁACZ, Gość oprócz ceny za zrealizowany pobyt, będzie obciążony dodatkowo opłatą równą 100% ceny nie zrealizowanego pobytu. Wpłacone kwoty rezerwacji w takim przypadku nie podlegają zwrotowi.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE ORAZ POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Gość jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu PORT SOŁACZ lub świadczonych za jego pośrednictwem przez PORT SOŁACZ Usług Elektronicznych.

2. Reklamacja, o której mowa w ust. 1 powyżej, może zostać złożona:

a. drogą mailową (poczty elektronicznej), na adres: hotel@portsolacz.pl,

b. pisemnie na adres siedziby PORT SOŁACZ: ul. Litewska 22, 60-605 Poznań.

3. PORT SOŁACZ zaleca podanie w opisie reklamacji, o której mowa w ust. 1 powyżej:

a. informacji i opisu okoliczności dotyczących przedmiotu tej reklamacji, w szczególności informacji o rodzaju i dacie wystąpienia zauważonych przez Gościa nieprawidłowości,

b. treść roszczenia (żądania) Gościa,

c. dane kontaktowe Gościa składającego tę reklamację, celem ułatwienia i przyspieszenia procesu rozpatrywania tej reklamacji,

przy czym wszystkie powyższe wymogi stanowią jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, złożonej z pominięciem tych zaleceń.

4. PORT SOŁACZ udziela odpowiedzi na reklamacje, o której mowa w ust. 1 powyżej, najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że PORT SOŁACZ uznał reklamację.

5. PORT SOŁACZ może zażądać od Gościa, który złożył reklamację, o której mowa w ust. 1 powyżej, przedłożenia dodatkowych informacji lub danych, jeżeli reklamacja ta nie zawiera istotnych elementów koniecznych do jej rozpatrzenia. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym, termin, o którym mowa w ust. 4 powyżej, może podlegać odpowiedniemu przedłużeniu o termin określony przez PORT SOŁACZ, który nie może być jednak dłuższy niż 14 dni od dnia przedłożenia przez Gościa dodatkowych informacji lub danych. PORT SOŁACZ informuje Gościa, który złożył reklamację, o której mowa w ust. 1 powyżej, o sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym.

6. Gość jest uprawniony do korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez:

a. wystąpienie do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów,

b. wystąpienie do organizacji społecznych, do statutowych zadań których należy ochrona konsumentów,

c. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

d. skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

7. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ust. 6 powyżej, zawarte są m.in. na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php ).

8. Na podstawie art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, z uwagi na charakter Usługi, jakim jest lub może być świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; Gościom będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą jednoosobowym nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Informacje dot. przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.

9. ZMIANY REGULAMINU

1. PORT SOŁACZ może dokonać zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym:

a. zmiana zakresu Usług Elektronicznych świadczonych przez PORT SOŁACZ, w tym dodanie nowych lub usunięcie dotychczasowych Usług Elektronicznych,

b. zmiana warunków lub sposobów korzystania z Serwisu PORT SOŁACZ jak również warunków świadczenia przez PORT SOŁACZ Usług Elektronicznych w związku ze zmianami funkcjonalności, w tym dodaniu nowych lub usunięciu dotychczasowych funkcjonalności,

c. zmiana warunków świadczenia Usług Elektronicznych świadczonych przez PORT SOŁACZ, która nie wpływa negatywnie na dotychczasowy ogół praw i obowiązków (sytuację) Gościa,

d. zmiana danych PORT SOŁACZ lub innych podmiotów wskazanych w Regulaminie,

e. zmiana przepisów obowiązującego prawa znajdujących zastosowanie do Regulaminu, w tym w szczególności dotyczy wzajemnych praw i obowiązków PORT SOŁACZ i Gości.

2. PORT SOŁACZ informuje Gości o każdej zmianie w Regulaminie poprzez każdorazowe opublikowanie nowej wersji Regulaminu w Serwisie PORT SOŁACZ.

3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Prowincję, jednakże nie szybciej niż przed upływem 14 dni roboczych od dnia poinformowania Gości o tej zmianie zgodnie z ust. 2 powyżej.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. PORT SOŁACZ nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w przepisach Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.